Privacybeleid

Privacybeleid
Studio Martin Melis Studio Martin Melis, gevestigd aan De Strodekker 8, 5283 NP Boxtel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.martinmelis.nl De Strodekker 8, 5283 NP Boxtel +31 411682871

M.G.J.M. Melis is de Functionaris Gegevensbescherming van Studio Martin Melis Hij is te bereiken via martin@martinmelis.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Studio Martin Melis verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@martinmelis.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Studio Martin Melis verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van uw betaling
Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Studio Martin Melis neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Studio Martin Melis gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
Apple Mac Pro en iMac Pro voor het vervaardigen van 2D en 3D animaties, illustraties en graphic design. Studio Martin Melis werkt o.a. met de complete Adobe Creative Cloud suite – waaronder Illustrator, Photoshop en After Effects – Pixelmator Pro, Maya en SideFX Houdini. Het gebruik van deze software wordt puur en alleen gebruikt voor het vervaardigen van creatieve content. Voor de eindgebruiker betekent dit dat hij een kant en klaar eindproduct krijgt conform de overeengekomen opdracht in de vorm van een Quicktime bestand, een PDF ten behoeve van drukwerk of interactieve publicaties of een gedrukt/geprinte versie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Studio Martin Melis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens > Maximaal 3 maanden > contact opnemen inzake het verkrijgen van informatie t.b.v. een nieuwe of lopende opdracht.
Personalia > maximaal 3 maanden > De manier van persoonlijk kunnen aanspreken en communiceren.
Adres > maximaal 3 maanden > Het versturen van geprinte documenten of andere producten, offertes en facturen voor geleverde diensten
Enzovoort > maximaal 3 maanden >

De door u verstrekte contactgegevens zijn op geen enkele manier online beschikbaar maar uitsluitend aanwezig in onze beveiligde database.

Delen van persoonsgegevens met derden

Studio Martin Melis verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Studio Martin Melis verwerkt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Studio Martin Melis en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@martinmelis.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Studio Martin Melis wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Studio Martin Melis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@martinmelis.nl